Αντίκτυπο

 

 

 

 Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου χωρίζονται σε δύο ομάδες.

 

Αρχικά λοιπόν, υπάρχουν τα παιδιά Ρομά που πρόκειται να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των προσχολικών κέντρων, αλλά οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων του έργου. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται γενικότερα οι κοινοτήτες των Ρομ που πρόκειται να επωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου. Αναμένεται ότι τουλάχιστον 80 παιδιά Ρομά θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή σε ολόκληρη την εταιρική σχέση (20 παιδιά σε κάθε χώρα). Αναμένεται επίσης ότι τουλάχιστον μια ένωση Roma θα συμμετέχει σε κάθε χώρα, ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία των παιδιών Ρομά και του προγραμμάτους. Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί (όπως οι ΜΚΟ που ασχολούνται με τους Ρομά) μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία.

 

Επιπλέον, μια σημαντική ομάδα-στόχος είναι οι διαπολιτισμικές διαμεσολαβητές που πρόκειται να οργανώσουν, να διευκολύνουν και να παρακολουθουν τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στα προσχολικά κέντρα. Αναμένεται ότι 2 διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές (ένας Ρομά και ένα μη-Ρομά) πρόκειται να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή από κάθε χώρα (8 διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές συνολικά). Σε αυτή την ομάδα - στόχο, περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτές που θα εκπαιδεύσουν τους διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Αναμένεται ότι ένας εκπαιδευτής πρόκειται να συμμετάσχοει στην πιλοτική εφαρμογή από κάθε χώρα.

 

Τέλος, μια ξεχωριστή ομάδα-στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που πρόκειται να συμμετέχουν (καταχώριση των ενδιαφερομένων δικτύων) στα Εθνικά Δύκτια ενδιαφερομένων Φορέων. Αυτά τα δίκτυα των ενδιαφερομένων φορέων θα περιλαμβάνουν κοινότητες των Ρομά, ιδρύματα κατάρτισης, παιδαγωγικούς εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (τοπικές και εθνικές αρχές). Υπάρχει ένας στόχος για τη συμμετοχή τουλάχιστον 1 κοινότητας των Ρομά, 3 εκπαιδευτικών ιδρύμάτων, 3 παιδαγωγικών εμπειρογνώμονών και 2 φορέων χάραξης πολιτικής ανά χώρα.